Antud kodulehekülg koos kogu visuaalse identiteedi ja domeeniga on müüa. Pakkumised palume saata info@tartuoigusburoo.ee
artiklid

Abielu lahutamine

Kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis, saab nende vastastikusel kokkuleppel abielu lahutada perekonnaseisuasutuses või notari juures. Abielu lahutatakse kohtus, kui ühe abikaasa elukoht pole Eestis või kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

Kohus võib abielu lahutada, kui abielusuhted on pöördumatult lõppenud. Abielusuhted on lõppenud, kui abikaasadel abielulist kooselu enam ei ole ja on alust arvata, et abikaasad seda ei taasta. Abielusuhted eeldatakse olevat lõppenud, kui abikaasad on elanud vähemalt kaks aastat eraldi. Kohus võib anda pooltele kuni kuuekuulise leppimisaja ning kohus peab tarvitusele võtma abinõud poolte lepitamiseks, välja arvatud juhul, kui see on asjaoludest tulenevalt võimatu või ebamõistlik.  Abielu lahutamisel võib kohus taastada naise avalduse alusel tema varem kantud perekonnanime, muidu säilib naise abielu ajal kantud perekonnanimi. Abieluasjas kohustab maakohus pooli isiklikult kohtusse ilmuma ja peab nad ära kuulama, välja arvatud juhul, kui poolel on kohtusse ilmumata jäämiseks mõjuv põhjus. Kui pool ei saa kohtusse ilmuda või kui temalt ei saa seda oodata, võib teda ära kuulata ja seletuse võtta asja erinõude alusel menetlev kohus. Kui menetlusosaline kohtu korraldusest hoolimata kohtuistungile ei ilmu, võib kohus teda trahvida nagu istungile ülekuulamiseks ilmumata jätnud tunnistajat või kohaldada tema suhtes sundtoomist. Kohtus abielu lahutamise korral on abielu lõppemise aeg kohtuotsuse jõustumise päev.