Antud kodulehekülg koos kogu visuaalse identiteedi ja domeeniga on müüa. Pakkumised palume saata info@tartuoigusburoo.ee
oiguabi

Kaasomandi lõpetamine

Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand. Kaasomanikul on igal ajal õigus nõuda kaasomandi lõpetamist. Kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike vahelisele kokkuleppele. Kui kaasomanikud ei saavuta kohtuvälist kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, tuleb pöörduda kaasomandi lõpetamise hagiga kohtusse.

Kohus otsustab hageja nõudel kas:

  • asi jagatakse kaasomanike vahel reaalosadeks (nt korteriomanditeks);
  • asi antakse ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas;
  • asi müüakse avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.

Kohus saab kaasomandi lõpetamise viiside valikul lähtuda ainult nendest viisidest, mida on taotletud hagis või vastuhagis. Kohus peab asja lahendades kaasomanike huve kaaluma ja hindama, milline lahendus vastab kõige paremini nende huvidele ning kaasomand tuleb lõpetada viisil, mis koormab kaasomanikke kõige vähem. Juhul kui kaasomanikud on kaasomandi lõpetamise nõudeõiguse kokkuleppega välistanud, võib kaasomandi lõpetamist nõuda üksnes juhul, kui selleks on oluline põhjus.